#

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „TRANSTECH” USLUGI SPRZĘTOWE I TRANSPORTOWE SP. Z O.O. W POLICACH, ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000003660, posiadającą numer NIP: 8512727554,
Koordynator ochrony danych:
Dane kontaktowe kordynator ochrony danych:
Łukasz Kaczmarek lkaczmarek@transtech.home.pl tel. (91) 317-41-55
Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:
– w celu zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
– w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO);
– wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e RODO);
– w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
Okres przechowywania danych osobowych:
– Dane osobowe wynikające z realizacje obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub pozyskiwane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych obowiązków,
– Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 11 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 10 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
– Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w przeciągu 4 m-cy od złożenia Pani/Panu przez nas
oferty, dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Konsekwencje niepodania danych osobowych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy , a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia powyższej umowy.
Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.
Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania.


Transtech Sp. z o.o. zatrudni pracowników na stanowiska:


Elektro – mechanik lub mechanik samochodowy

Wykształcenie – zawodowe lub średnie techniczne

Wskazane umiejętności:

– umiejętność diagnozowania i napraw mechanicznych i elektrycznych podzespołów samochodowych – wskazane umiejętności i doświadczenie w zakresie napraw maszyn budowlanych ładowarek kołowych, spycharek, koparek,
– wskazana wiedza i doświadczenie w zakresie napraw hydrauliki siłowej i układów pneumatycznych w/w urządzeń,
– mile widziane uprawnienia do kierowania maszynami budowlanymi oraz prawo jazdy kat B
– odpowiedzialność, sumienność i kreatywność,
– umiejętność pracy w zespole
– dobry stan zdrowia.


Informacje pod nr. tel 091 317 42 58 od 7.00. do 15.00. lub na terenie Spółki

Adres Spółki:
„Transtech” Sp. z o.o.
72-010 Police
Ul. Kuźnicka 1 – teren Z.CH. „Police” S.A.